Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz osób korzystających ze stron internetowych ANTIGO S.C. zgodnie zobowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),zwanej RODO.

1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Będą to dane takie jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób korzystających ze stron internetowych www.amplex.pl oraz www.shilo.pl jest ANTIGO S.C. z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 19, 42-226 Częstochowa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 5732846271, REGON: 243333064.

ANTIGO S.C. przetwarza dane osobowe w następujących celach , w oparciu o następujące podstawy:

zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym w celu wysyłania wiadomości mailowych z dokumentacją niezbędną do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów, prowadzenia korespondencji z kontrahentami dotyczącej umowy

– dostarczenia oferowanego sprzętu;

– niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:

a) realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);

b) wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);

– realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:

a) marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług realizowanego w czasie wykonywania umowy (realizacja wysyłek reklamowych), z zachowaniem innych wymogów wynikających z przepisów prawa np. co do formy przekazu;

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby

móc wykazać zgodność z przepisami) oraz realizowaniem innych celów przetwarzania;

c) udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową lub telefoniczną pytania i oferty – wysyłanie wiadomości z ofertami, cennikami (prowadzenia korespondencji mailowej);

d) umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów (np. w celu wysyłki towarów oraz materiałów handlowych, wysyłki dokumentacji

niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie powierzonych projektów i umów);

e) dostarczenia towarów do klienta końcowego na potrzeby realizacji umowy z kontrahentem;

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

ANTIGO S.C. zbiera następujące dane osobowe:
-imię,
-nazwisko,
-adresy zamieszkania/korespondencyjny,
-numery NIP,
-adresy poczty elektronicznej,
-numery telefonu,
-nazwę i adres inwestycji- obiektu , w którym jest lub ma być zastosowane nasze oświetlenie.

3. Przechowywanie i udostępniane danych

Dane osobowe są przetwarzane w firmie ANTIGO S.C.  z siedzibą w Częstochowie, ul. Kordeckiego 19. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce na serwerze wewnętrznym Firmy, który znajduje się w Polsce.

Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy są przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń (wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (łącznie 6 lat).

Dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług – do czasu zgłoszenia sprzeciwu a po zgłoszeniu sprzeciwu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem ANTIGO S.C., jak i przysługujących ANTIGO S.C.

Dane przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy.

Dane przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy.

Dane przetwarzane w celu dostarczenia towarów do klienta końcowego w związku z realizacją umowy z kontrahentem przechowywane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do upływu okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z dostawy towarów.

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę są przetwarzane do czasu jej wycofania.

5. Prawa osób których danymi dysponuje ANTIGO S.C.

– prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do sprzeciwu*

– prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany poniżej . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody ANTIGO S.C. oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

* Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ona istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jest zawsze poprzedzone przeprowadzeniem przez spółkę wnikliwej oceny czy uzasadnione interesy rzeczywiście istnieją.

6. Kontakt z ANTIGO S.C.

W przypadku jakichkolwiek wniosków związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych można skontaktować się z pracownikiem Biura, wysyłając wiadomość e-mail na adres amplex@amplex.pl  lub list na adres: ul. Kordeckiego 19, 42-226 Częstochowa.

Pracownik Biura rozpatrzy wniosek i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła wniosek.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl/pl/p/skargi) pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pliki cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych ANTIGO S.C. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Nasze strony wykorzystują pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Jeżeli pliki cookies nie są blokowane w urządzeniu, przez które uzyskano dostęp do naszych stron, to korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

ANTIGO S.C. stosuje pliki cookies:

-umożliwiające korzystanie z usług jak np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

-służące do zapewnienia bezpieczeństwa, jak np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

-umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych pozwalające tworzyć zanonimizowane statystyki m.in. ruchu i zachowania na witrynie z wykorzystaniem Google Analytics w celu lepszego dostosowania witryny do potrzeb Użytkowników;

-umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

-Umożliwiające tworzenie: kampanii remarketingowych dostosowanych do zainteresowań Użytkowników, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, zanonimizowanych raportów danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics

-Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia plików cookies w przeglądarce oraz ustawienia reklam. Użytkownik może zablokować Google Analytics korzystając z aktualnie dostępnych narzędzi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

Newsletter

1. Każdy z użytkowników stron serwisów  ANTIGO S.C. ma możliwość otrzymywania darmowego newslettera, zawierającego treści informacyjne informacje i marketingowe o aktualnych nowościach i wydarzeniach, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

2. Aby zapisać się na Newsletter, należy podać nam swój adres e-mail w specjalnie wyznaczonym polu Newslettera, znajdującym się na stronie głównej strony serwisów ANTIGO S.C. Następnie na podany przez użytkownika adres mailowy zostanie wysłana osobna informacja wymagająca potwierdzenia i wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych informacji.

3. Zebrane dane osobowe nie są rozpowszechniane w żaden inny sposób niż podano powyżej, znajduj się w zabezpieczonej bazie danych, i są wykorzystywane wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych celów. Zbieranie danych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 roku nr 133 poz. 883).

4. Subskrybent (osoba zapisana na newsletter) może w dowolnym momencie zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody na subskrypcję poprzez kliknięcie na odnośnik znajdujący się w każdym otrzymywanym newsletterze o treści „Nie wyrażam zgody na dalsze otrzymywanie informacji”.